Екип на НУ “Хр. Ботев” за учебната 2020 – 2021 година

Екипът на  НУ „ Христо Ботев” град Елин Пелин се състои от 31  педагогически специалисти – директор, учители и логопед.  81 % от тях са с висше образование, 19 % – с полувисше образование. V -та   ПКС притежават  9 /девет/, IV-та  ПКС – 8 /девет/ ,   III –ра  ПКС – 1 /един/.

Име, презиме, фамилия длъжност E-mail
1. Румяна  Атанасовова Стоянова- Генадиева Директор direktor@nu-hristobotev.org
2. Жанета Арахангелова Андреева ст. учител- класен ръководител на  III б  клас, зам. директор rumiana_genadieva@nu-hristobotev.org
3. Стойна Кирилова Маркова- Иванова ст. учител- класен ръководител на  I а  клас stoyna_ivanova@nu-hristobotev.org
4.

 

Нина Радева Павлова – Илиева ст. учител- класен ръководител на  I б  клас nina_ilieva@nu-hristobotev.org
5.

 

Цветанка Младенова Младенова-Димитрова ст. учител- класен ръководител на I в  клас tsvetanka_mladenova@nu-hristobotev.org
6 Стоена Николова Кирилова ст. учител- класен ръководител на  II а  клас stoena_kirilova@nu-hristobotev.org
7 Сийка Христова Говедарска ст. учител- класен ръководител на  II б  клас s_govedarska@nu-hristobotev.org
8.

 

Нели Ангелова

Николаева

ст. учител- класен ръководител на  II в  клас neli_nikolaeva@nu-hristobotev.org
9. Мирослава Иванова Станчева ст. учител- класен ръководител на  III а  клас miroslava_stancheva@nu-hristobotev.org
10. Надя Вельова Панчева-Цигова ст. учител- класен ръководител на  III в  клас n_cigova@nu-hristobotev.org
11 Румяна Цветанова Вутева ст. учител- класен ръководител на   IV а  клас rumiana_vuteva@nu-hristobotev.org
12 Йорданка Благоева Ганиева ст. учител- класен ръководител на  IV б  клас iordanka_ganieva@nu-hristobotev.org
13. Сашка Цветанова Микова ст. учител- класен ръководител на IV в  клас sashka_mikova@nu-hristobotev.org
14. Екатерина Методиева Петкова ст. учител  – преподавател по английски език ekaterina_petkova@nu-hristobotev.org
15. Анета Георгиева Маджарова учител-  преподавател по английски език a_madjarova@nu-hristobotev.org
16. Рая Петьова Петрова  Iучител-  преподавател по английски език r_petrova@nu-hristobotev.org
17. Искра Лазарова Величкова ст. учител –  преподавател

по физич.възпитание и спорт

iskra_velichkova@nu-hristobotev.org
18. Венцислава Славейкова Атанасова учител, по физ.въз-е и спорт треньор v_atanasova@nu-hristobotev.org
19. Ана-Мария Тодорова Иванова Учител ЦОУД I а  клас  
20 Спасинка Николаева

Стоянова

Учител ЦОУД I в  клас  
21. Лиляна Илиева

Ботева

Учител ЦОУД I б  клас l_boteva@nu-hristobotev.org
22. Христинка  Стефанова

Иванова

Ст. учител ЦОУД II а  клас hristina_ivanova@nu-hristobotev.org
23. Даниела Александрова

Иванова

Учител  ЦОУД II б  клас  
24. Цветелина Стефанова Стоянова Учител  ЦОУД II в  клас  
25 Даниела Петрова Петрова Учител  ЦОУД III а  клас  
26. Антоанета Благоева Тодорова Учител  ЦОУД III б  клас antoaneta_todorova@nu-hristobotev.org
27. Гергана Йорданова

Гидикова

Учител  ЦОУД III в  клас zagorskatsveta@nu-hristobotev.org
28. Лилия Миткова Йорданова Учител  ЦОУД  IV а  клас
29. Силвия Николаева Раденкова Учител  ЦОУД  IV б  клас
30 Иванка Недялкова Учител  ЦОУД  IV в  клас  
31. Валентина Венкова Тодорова – Манолова Ст. учител  – логопед valentina_venkova@nu-hristobotev.org

 

Непедагогически персонал

Име, презиме, фамилия длъжност
1. Атанаска Тодорова Димитрова касиер-домакин
2. Дора Христова Георгиева счетоводител
3 Минка Иванова Панчева хигиенист
4. Мария Димитрова Здравкова хигиенист
5. Евгения Георгиева Маркова хигиенист
6. Лиляна Василева Стоянова хигиенист
7. Антоанета Гергинчева Георгиева хигиенист
8. Надя Лозанова Кръстева хигиенист
9. Илиана Велинова хигиенист