Екип на НУ “Хр. Ботев” за учебната 2018 – 2019 година

Екипът на  НУ „ Христо Ботев” град Елин Пелин се състои от 24 педагогически специалисти – директор, учители, възпитатели , логопед.  74% от тях са с висше образование, 26% – с полувисше образование.V -та   ПКС притежават  шестима, IV-та  ПКС – петима ,   II –ра  ПКС – един.

Име, презиме, фамилия длъжност E-mail
1. Гергана Николова Иванова Директор direktor@nu-hristobotev.org
2. Жанета Арахангелова Андреева ст. учител- класен ръководител на  Iб  клас, зам. директор janeta_andreeva@nu-hristobotev.org
3. Румяна  Атанасовова Стоянова- Генадиева ст. учител, зам. директор rumiana_genadieva@nu-hristobotev.org
4.

 

Стоена Николова Кирилова ст. учител- класен ръководител на  IVа  клас stoena_kirilova@nu-hristobotev.org
5.

 

Стефка Миткова Илчева ст. учител- класен ръководител на  IVб  клас stefka_ilcheva@nu-hristobotev.org
6.

 

Сийка Христова Говедарска ст. учител- класен ръководител на IV в  клас s_govedarska@nu-hristobotev.org
7. Надежда Александрова Методиева ст. учител- класен ръководител на  Iв  клас n_metodieva@nu-hristobotev.org
8. Мирослава Иванова Станчева ст. учител- класен ръководител на  I а  клас miroslava_stancheva@nu-hristobotev.org
9. Румяна Цветанова Вутева ст. учител- класен ръководител на   II а  клас rumiana_vuteva@nu-hristobotev.org
10. Йорданка Благоева Ганиева ст. учител- класен ръководител на  II б  клас iordanka_ganieva@nu-hristobotev.org
11. Сашка Цветанова Микова ст. учител- класен ръководител на II в  клас sashka_mikova@nu-hristobotev.org
12. Стойна Кирилова Маркова- Иванова ст. учител- класен ръководител на III а  клас stoyna_ivanova@nu-hristobotev.org
13. Нина Радева Павлова – Илиева ст. учител- класен ръководител на III  б  клас nina_ilieva@nu-hristobotev.org
14. Цветанка Младенова Младенова-Димитрова  учител- класен ръководител на IIIв  клас tsvetanka_mladenova@nu-hristobotev.org
15. Анета Георгиева Маджарова учител-  преподавател по английски език a_madjarova@nu-hristobotev.org
16. Екатерина Методиева Петкова ст. учител  – преподавател по

английски език

ekaterina_petkova@nu-hristobotev.org
17. Искра Лазарова Величкова ст. учител –  преподавател

по физич.възпитание и спорт

iskra_velichkova@nu-hristobotev.org
18. Лиляна Илиева Ботева учител ЦДО l_boteva@nu-hristobotev.org
19. Нели Ангелова Николаева учител ЦДО neli_nikolova@nu-hristobotev.org
20. Петя Стоянова Илиева учител ЦДО petia_ilieva@nu-hristobotev.org
21. Надя Вельова Панчева-Цигова учител ЦДО nadiavpcigova @nu-hristobotev.org
22. Росица Цветкова Златкова учител ЦДО
23. Антоанета Благоева Тодорова учител ЦДО antoaneta_todorova@nu-hristobotev.org
24. Йорданка Петрова Генкова-Иванова учител ЦДО zagorskatsveta@nu-hristobotev.org
25. Иванка Траянова Недялкова учител ЦДО
26. Лилия Миткова Йорданова учител ЦДО
27. Валентина Венкова Тодорова – Манолова ст. учител  – логопед valentina_venkova@nu-hristobotev.org

Непедагогически персонал

Име, презиме, фамилия длъжност
1. Атанаска Тодорова Димитрова касиер-домакин
2. Минка Иванова Панчева хигиенист
3. Дора Христова Георгиева счетоводител
4. Мария Димитрова Здравкова хигиенист
5. Евгения Георгиева Маркова хигиенист
6. Лиляна Василева Стоянова хигиенист
7. Антоанета Гергинчева Георгиева хигиенист