Екип на НУ “Хр. Ботев” за учебната 2019 – 2020 година

Екипът на  НУ „ Христо Ботев” град Елин Пелин се състои от 27 педагогически специалисти – директор, учители, възпитатели , логопед.  74% от тях са с висше образование, 26% – с полувисше образование. V -та   ПКС притежават  11 /единадесет/, IV-та  ПКС – 8 /осем/ ,   II –ра  ПКС – 2 /двама/.

Име, презиме, фамилия длъжност E-mail
1. Гергана Николова Иванова Директор direktor@nu-hristobotev.org
2. Румяна  Атанасовова Стоянова- Генадиева ст. учител, зам. директор rumiana_genadieva@nu-hristobotev.org
3. Жанета Арахангелова Андреева ст. учител- класен ръководител на  II б  клас, зам. директор janeta_andreeva@nu-hristobotev.org
4.

 

Стоена Николова Кирилова ст. учител- класен ръководител на  I а  клас stoena_kirilova@nu-hristobotev.org
5.

 

Сийка Христова Говедарска ст. учител- класен ръководител на I б  клас s_govedarska@nu-hristobotev.org
6.

 

Нели Ангелова

Николаева

ст. учител- класен ръководител на  I в  клас neli_nikolaeva@nu-hristobotev.org
7. Мирослава Иванова Станчева ст. учител- класен ръководител на  II а  клас miroslava_stancheva@nu-hristobotev.org
8. Надежда Александрова Методиева ст. учител- класен ръководител на  II в  клас n_metodieva@nu-hristobotev.org
9. Румяна Цветанова Вутева ст. учител- класен ръководител на   III а  клас rumiana_vuteva@nu-hristobotev.org
10. Йорданка Благоева Ганиева ст. учител- класен ръководител на  III б  клас iordanka_ganieva@nu-hristobotev.org
11. Сашка Цветанова Микова ст. учител- класен ръководител на III в  клас sashka_mikova@nu-hristobotev.org
12. Стойна Кирилова Маркова- Иванова ст. учител- класен ръководител на IV а  клас stoyna_ivanova@nu-hristobotev.org
13. Нина Радева Павлова – Илиева ст. учител- класен ръководител на IV б  клас nina_ilieva@nu-hristobotev.org
14. Цветанка Младенова Младенова-Димитрова  учител- класен ръководител на IV в  клас tsvetanka_mladenova@nu-hristobotev.org
15. Анета Георгиева Маджарова учител-  преподавател по английски език a_madjarova@nu-hristobotev.org
16. Екатерина Методиева Петкова ст. учител  – преподавател по английски език ekaterina_petkova@nu-hristobotev.org
17. Искра Лазарова Величкова ст. учител –  преподавател

по физич.възпитание и спорт

iskra_velichkova@nu-hristobotev.org
18. Лиляна Илиева

Ботева

учител ЦДО l_boteva@nu-hristobotev.org
19. Стефка Миткова

Илчева

учител ЦДО stefka_ilcheva@nu-hristobotev.org
20. Христинка  Стефанова

Иванова

учител ЦДО hristina_ivanova@nu-hristobotev.org
21. Надя Вельова

Панчева-Цигова

учител ЦДО nadiavpcigova @nu-hristobotev.org
22. Даниела Александрова

Иванова

учител ЦДО  
23. Антоанета Благоева Тодорова учител ЦДО antoaneta_todorova@nu-hristobotev.org
24. Гергана Йорданова

Гидикова

учител ЦДО zagorskatsveta@nu-hristobotev.org
25. Спасинка Николаева

Стоянова

учител ЦДО
26. Лилия Миткова Йорданова учител ЦДО
27. Валентина Венкова Тодорова – Манолова ст. учител  – логопед valentina_venkova@nu-hristobotev.org

 

 

Непедагогически персонал

Име, презиме, фамилия длъжност
1. Атанаска Тодорова Димитрова касиер-домакин
2. Дора Христова Георгиева счетоводител
3 Минка Иванова Панчева хигиенист
4. Мария Димитрова Здравкова хигиенист
5. Евгения Георгиева Маркова хигиенист
6. Лиляна Василева Стоянова хигиенист
7. Антоанета Гергинчева Георгиева хигиенист