Екип на НУ “Хр. Ботев” за учебната 2021 – 2022 година

Екипът на  НУ „ Христо Ботев” град Елин Пелин се състои от 32  педагогически специалисти – директор, учители логопед и ресурсен учител.  81 % от тях са с висше образование, 19 % – с полувисше образование. V -та   ПКС притежават  9 /девет/, IV-та  ПКС – 8 /осем/ ,   III –та  ПКС – 1 /един/.

Име, презиме, фамилия длъжност E-mail
1. Румяна  Атанасовова Стоянова- Генадиева Директор direktor@nu-hristobotev.org

nu_hr.botev7576@abv.bg

2. Жанета Арахангелова Андреева ст. учител- класен ръководител на  IVб  клас, зам. директор janeta­_andreeva@nu-hristobotev.org
3. Румяна Цветанова Вутева ст. учител- класен ръководител на   I а  клас rumiana_vuteva@nu-hristobotev.org
4. Йорданка Благоева Ганиева ст. учител- класен ръководител на   I б клас iordanka_ganieva@nu-hristobotev.org
5. Сашка Цветанова Микова ст. учител- класен ръководител на   I в клас sashka_mikova@nu-hristobotev.org
6. Стойна Кирилова Маркова- Иванова ст. учител- класен ръководител на  II а  клас stoyna_ivanova@nu-hristobotev.org
7.

 

Нина Радева Павлова – Илиева ст. учител- класен ръководител на  II б  клас nina_ilieva@nu-hristobotev.org
8.

 

Цветанка Младенова Младенова-Димитрова ст. учител- класен ръководител на II в  клас tsvetanka_mladenova@nu-hristobotev.org
9. Стоена Николова Кирилова ст. учител- класен ръководител на  III а  клас stoena_kirilova@nu-hristobotev.org
10. Сийка Христова Говедарска ст. учител- класен ръководител на  III б  клас s_govedarska@nu-hristobotev.org
11.

 

Нели Ангелова Николаева ст. учител- класен ръководител на  III в  клас neli_nikolaeva@nu-hristobotev.org
12. Мирослава Иванова Станчева ст. учител- класен ръководител на  IV а  клас miroslava_stancheva@nu-hristobotev.org
13. Надя Вельова Панчева-Цигова ст. учител- класен ръководител на  IV в  клас n_cigova@nu-hristobotev.org
14. Екатерина Методиева Петкова ст. учител  – преподавател по английски език ekaterina_petkova@nu-hristobotev.org
15. Анета Георгиева Маджарова учител-  преподавател по английски език a_madjarova@nu-hristobotev.org
16. Рая Петьова Петрова учител-  преподавател по английски език r_petrova@nu-hristobotev.org
17. Искра Лазарова Величкова ст. учител –  преподавател

по физическо възпитание и спорт

iskra_velichkova@nu-hristobotev.org
18. Венцислава Славейкова Атанасова учител, по физическо .възпитание и спорт -треньор v_atanasova@nu-hristobotev.org
19. Гергана Йорданова Гидикова учител ЦОУД I а  клас  zagorskatsveta@nu-hristobotev.org
20. Силвия Николаева Раденкова учител ЦОУД I в  клас  silvi_radenkova@nu-hristobotev.org
21. Ирене Кехайова учител ЦОУД I б  клас
22. Ана-Мария Тодорова Иванова учител ЦОУД II а  клас annnmarie.iv@nu_hristobotev.org
23. Надя Чавдарова Михайлова учител  ЦОУД II б  клас  nadqignatova1991@ nu-hristobotev.org
24. Спасинка Николаева Стоянова учител  ЦОУД II в  клас  spspasova@ nu-hristobotev.org
25. Христинка  Стефанова Иванова ст. учител  ЦОУД III а  клас  hristina_ivanova@nu-hristobotev.org
26. Даниела Александрова Иванова учител  ЦОУД III б  клас daniela.aleksandrova@ nu-hristobotev.org
27. Боряна Костова учител  ЦОУД III в  клас
28. Даниела Петрова Петрова учител  ЦОУД  IV а  клас
29. Антоанета Благоева Тодорова учител  ЦОУД  IV б  клас antoaneta_todorova@nu-hristobotev.org
30. Самуил Витяхов учител  ЦОУД  IV в  клас  
31. Валентина Венкова Тодорова – Манолова ст. учител  – логопед valentina_venkova@nu-hristobotev.org
32. Надежда Стоянова Велкова ресурсен учител nadqvelkova@nu-hristobotev.org


Непедагогически персонал
 

Име, презиме, фамилия длъжност
1. Атанаска Тодорова Димитрова касиер-домакин
2. Дора Христова Георгиева счетоводител
3 Минка Иванова Панчева хигиенист
4. Мария Димитрова Здравкова хигиенист
5. Лиляна Василева Стоянова хигиенист
6. Антоанета Гергинчева Георгиева хигиенист
7. Надя Лозанова Кръстева хигиенист
8. Илиана Велинова хигиенист