Документи


PDF-IconПравилник за пропускателния режим

PDF-IconЕтичен кодекс на училищната общност в НУ “Христо Ботев” гр. Елин Пелин

PDF-IconУчилищна стратегия за развитие на НУ “Христо Ботев” гр. Елин Пелин за периода 2016 – 2020 година

PDF-IconПЛАН
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ “ХРИСТО БОТЕВ”ГР. ЕЛИН ПЕЛИН ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОДИНА

PDF-IconУчилищна програма за повишаване качеството на образованието в НУ “Христо Ботев” гр. Елин Пелин за учебната 2017/2018 г.

PDF-IconПрограма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими общности

PDF-IconСтратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите ученици

PDF-IconГодишен комплексен план и график за учебната 2018/2019г.

PDF-IconПлан за квалификационна дейност за учебната 2018/2019г.

PDF-IconПлан за дейностите по безопасност на движението по пътищата за 2018/2019

PDF-IconТематика на педагогическите съвети в НУ ” Христо Ботев” за учебната 2018/2019г.

PDF-IconЗаповед №5/15.09.2017г.

PDF-IconУчебни планове 2017-2018