Планове

PDF-Icon
Годишен комплексен план и график

PDF-Icon
План за дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2018-2019 година

PDF-Icon
План за изпълнение на стратегията за намаляване дела 18-19 година

PDF-Icon
План за квалификационната дейност за учебната 2018-2019 година

PDF-Icon
Правилник за пропускателния режим

PDF-Icon
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за 18-19 уч. година

PDF-Icon
Стратегия за намаляване преждевременно напусналите образователната система 18-19уч год.

PDF-Icon
Тематика на педагогическите съвети

PDF-Icon
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2018-2019 уч. година

PDF-Icon
Училищна стратегия за развитие на НУ Хр. Ботев 2016-2020

PDF-Icon
Училищна програма – за повишаване качеството на образованието

PDF-Icon
Програма за предоставяне на равни възможности 18-19 уч. година

PDF-Icon
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 18-19 уч. год.

PDF-Icon
План изпълнение уч. стратегия 2018-19 уч.

PDF-Icon
План изпълнение мерки качество 18-19

PDF-Icon
План за действия при БАК и пожари 18-19