Обучение

Учебно-възпитателният процес в НУ „Хр. Ботев” се организира чрез дневна форма на

обучение, която включва ЗУЧ  /задължителна учебни часове за 1 – 3 клас/ ;  ЗП /задължителна подготовка за 4 клас/; ИУЧ / избираеми учебни часове за 1 – 3 клас/  и ЗИП  /задължителноизбираема подготовка за 4 клас/. Учениците се организират в класове, паралелки и групи. Училището предлага и целодневна форма на обучение.