Прием

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

–          заявление по образец ;

–          заявление за целодневно обучение  /по желание/;

–          удостоверение за настоящ адрес /в случай, че не съвпада с постоянния адрес/;

–          декларация за информирано съгласие;

–          удостоверение за завършена подготвителна група;

–          решение на ТЕЛК /при необходимост/;

–          препис-извлечение от акт за смърт на починал родител /при необходимост/;

–          удостоверение за родствени връзки /при необходимост/

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СПРАВКА:

–          акт за раждане на детето /оригинал/;

–          документ за самоличност на родител;

Заявление за записване в първи клас;

Заявление за целодневно обучение;

Декларация за информирано съгласие;