Стратегия, програми, планове

Училищна пр-ма за повишаване кач-то на образованието и План за изпълнение към нея -18-20 уч.год.
Годишен-комплексен-план-и-график
Годишна програма за целодневна организация на уч.пр-с 19-20
Етичен кодекс на уч.общност и План за работа на комисията по етика 19-20 уч.год
План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари 19-20 уч.година
План-за-дейностите-по-БДП-2019-2020
Правила-за-провеждане-на-квалификация
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за пропускателния режим
Правилник за устройството и дейността на училището
Програма за гражданското, здравното , екологичното и интеркултурното обр-е 19-20 уч.год
Програма за изпълнение на учил. стр-я за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване и План за действиепо програмата 19-20
Стратегия за развитие на училището 16-20
Тематика на педагогическите съвети
Училищен план за действие по нац.стр-я за повишаване на грамотността 19-20 уч.год