Проект “Образование за утрешния ден”

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния денмежду Министерство на
образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП
НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на
образованието и науката (МОН)

Клуб „Дигиталко“ – ръководител Сийка Говедарска
Клуб „Компютърен Многознайко“ – ръководител Ст. Маркова

Декларация

Анкетна карта

Платформа на проекта