Проект “Твоят час”

 

proekt-tvoyat-chas1proekt-tvoyat-chas2

 


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект “Твоят час”

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004-0004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)”

 Заявление и декларация за информирано съгласие

 Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект “Твоят час”

Проект “Твоят час” (2018/2019 – Архив):

Проект “Твоят час” (2017/2018 – Архив)

Проект “Твоят час” (2016/2017 – Архив)

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.