Проекти (архив)

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Организация на часовете в ПИГ (полуинтернатни групи)

 І –Ікласове

11.30-13.30 – дейност: обяд, организиран отдих и спорт

13.30-15.30 – дейност: самоподготовка

15.30-17.30 – дейност:  дейности по интереси

Дейности по интереси

Дейностите по интереси обхващат теми от различни области – Наука, Изкуство, Спорт, Занимателни игри и Образователни игри.

Цели на проекта

 1. Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.

2. Специфични цели:
2.1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2.2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
2.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

От 06.11.2013г. до 08.11.2013 г. преподаватели от НУ „Хр. Ботев” участваха в квалификационен курс в гр.София .

Тема:

 Обучение на учители и възпитатели в средищните училища за прилагане на модела „Целодневна организация на учебния процес”

Участници в групата:

 1. Ани Цветанова
 2. Мирослава Станчева

 


 

proekt2

Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”

Обща цел на проекта е Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти в училище по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

Специфични цели:

–          Създаване на възможности за по-бърза адаптация и професионално развитие на новоназначени млади учители, които желаят да повишат професионалната си квалификация.
– Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.
– Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени учители с доказани постижения чрез осигуряване на информираност и достъп до актуална методическа, педагогическа и научна литература в сферата на професионалния интерес и доказани добри практики, както и осигуряване на възможности за публикации в национални и международни специализирани педагогически издания.
– Създаване на система за управление на квалификацията.
– Изграждане и усъвършенстване на базови управленски компетентности на педагогическите специалисти.
– Усъвършенстване на мениджърските умения на директорите на училища и детски градини за ефективно управление на финансовите ресурси.

От 29.07.2013 г. до 02.08.2013 г. преподаватели от НУ „Хр. Ботев” участваха в квалификационен курс в гр. Самоков.

Тема:

 „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда

Участници в групата:

 1. Мирослава Станчева 2. Светла Костова 3. Лиляна Бутракова

Kvalifikatsiya na pedagogicheskite spetsialisti

От 11.11.2013г. до 15.11.2013г. преподаватели от НУ „Хр. Ботев” участваха в квалификационен курс в гр. София.

Тема:

Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.

Участници в групата:

 1. Жанета Андреева
 2. Стефка Илчева

От 06.01.2014г. до 10.01.2014 г. преподаватели от НУ „Хр. Ботев” участваха в

квалификационен курс в гр.София .

Тема:

Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със

специални образователни потребности

Водещ: доц. д-р Д. Щерева

Място на провеждане: гр.София, хотел „Земята и хората“

Участници в групата:

1. Нина Радева

2. Румяна Генадиева

3. Стоена Кирилова

 

 


От 20.01.2014г. до 25.01.2014 г. и от 03.02.2014г. до 07.02.2014 г.  преподаватели от НУ „Хр. Ботев” участваха в квалификационен курс в гр.София .

Тема:

 Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви.

Място на провеждане: гр.София, хотел „Акорд“

Участници в първата група:

 1. Надежда Методиева
 2. Йорданка Ганиева

Водещ: Весна Ненчева

Участници във втората група:

 1. Сийка Говедарска
 2. Сашка Микова
 3. Румяна Вутева

Водещ: Милена Михайлова


УЧАСТИЕ В СЕМИНАР

По покана на Българска Асоциация за Деца с Трудности в Обучението на 24 април 2015 година директорът на училището Гергана Иванова и председателят на училищната комисия за превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Румяна Генадиева участваха в семинар на тема „Системата от грижи за децата в риск” /Практики в България, Сърбия, Англия и Румъния/. Събитието се организира с подкрепата на Европейския съюз и Програмата за трансгранично сътрудничество.Участниците в семинара се запознаха с тенденциите и насоките за системата от грижи за деца в риск, като част от проектни дейности, ориентирани към начините за подпомагане и специализирано въздействие на децата със специални образоветелни потребности. Обучението се отличаваше със своята ползотворност и ефективност.