Училищно настоятелство

Училищното настоятелство като юридическо лице с нестопанска цел датира от 2005 г.

Сдружението се представлява от:

• председател – Росица Николова Иванова

• касиер – Йорданка Христова Стоименова

Съвет на настоятелите:

1. Росица Иванова

2. Йорданка Стоименова

3. Антоанета Методиева

4. Гинка Николова

5. Гергана Иванова

6. Румяна Вутева

7. Георги Марков

Училищното настоятелство активно подпомага учебно-възпитателния процес; съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищни форми, организирания отдих, туризъм и спорт сред учениците; съдейства за създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и труд.