Екип на НУ “Хр. Ботев” за учебната 2023 – 24 година

Екипът на   НУ „ Христо Ботев”  град Елин Пелин се състои от 34 педагогически специалисти – директор, учители логопед и ресурсен учител. 81 % от тях са с висше образование, 19 % – с полувисше образование.
V-та ПКС притежават 9 /девет/, IV-та ПКС- 8 /осем/, II-ра ПКС- 1 /един/.

Име, Презиме, Фамилия Длъжност Електронна поща (E-mail)
1. Румяна Атанасова Стоянова- Генадиева Директор direktor@nu-hristobotev.org
nu_hr.botev7576@abv.bg
2. Жанета Арахангелова Андреева Ст. учител- класен ръководител на II б клас, Зам. директор janeta_andreeva@nu-hristobotev.org
3. Сийка Христова Говедарска Ст. учител- класен ръководител на Ia   клас s_govedarska@nu-hristobotev.org
4. Спасинка Николаева Стоянова Учител- класен ръководител на Iб  клас spasinka_spasova@nu-hristobotev.org
5. Антоанета Благоева Тодорова Учител- класен ръководител на Iв   клас antoaneta_todorova@nu-hristobotev.org
6. Боряна Атанасова Костова Учител- класен ръководител на Iг   клас  boryana_kostova@nu-hristobotev.org
7. Христинка Стефанова Иванова Главен учител- класен ръководител на IIа   клас hristina_ivanova@nu-hristobotev.org
8. Надя Вельова Панчева-Цигова Ст. учител- класен ръководител на II в клас n_cigova@nu-hristobotev.org
9. Румяна Цветанова Вутева Ст. учител- класен ръководител на IIIа   клас rumiana_vuteva@nu-hristobotev.org
10. Йорданка Благоева Ганиева Ст. учител- класен ръководител на IIIб клас iordanka_ganieva@nu-hristobotev.org
11. Сашка Цветанова Микова Ст. учител- класен ръководител на IIIв   клас sashka_mikova@nu-hristobotev.org
12. Стойна Кирилова Маркова- Иванова Ст. учител- класен ръководител на IVа   клас stoyna_ivanova@nu-hristobotev.org
13. Нина Радева Павлова – Илиева Ст. учител- класен ръководител на IVб   клас nina_ilieva@nu-hristobotev.org
14. Цветанка Младенова Младенова-Димитрова Ст. учител- класен ръководител на IVв   клас tsvetanka_mladenova@nu-hristobotev.org
15. Екатерина Методиева Петкова Ст. учител – преподавател по английски език ekaterina_petkova@nu-hristobotev.org
16. Анета Георгиева Маджарова Учител- преподавател по английски език a_madjarova@nu-hristobotev.org
17. Рая Петьова Петрова Учител- преподавател по английски език r_petrova@nu-hristobotev.org
18. Искра Лазарова Величкова Ст.  учител – преподавател по физическо възпитание и спорт iskra_velichkova@nu-hristobotev.org
19. Венцислава Славейкова Атанасова Учител, по физическо възпитание и спорт -треньор v_atanasova@nu-hristobotev.org
20. Иванела Бисерова Маркова Учител ЦДО Ia клас
21. Иван Красимиров Иванов Учител ЦДО Iб клас
22. Даниела Петрова Петрова Учител ЦДО Iв клас  daniela_petrova@nu-hristobotev.org
23. Цветелина Стефанова Учител ЦДО Iг клас
24. Ния Нинова Маркова Учител ЦДО IIа   клас
25. Стоян Танациев Учител ЦДО IIб   клас
26. Камелия Илиева Учител ЦДО IIв    клас
27. Гергана Йорданова Гидикова Учител ЦДО IIIа   клас gergana_gidikova@nu-hristobotev.org
28. Силвия Николаева Раденкова Учител ЦДО III б    клас  silvi_radenkova@nu-hristobotev.org
29. Ирене Руменова Кехайова Учител ЦДО IIIв    клас  irene_k@nu-hristobotev.org
30. Ана-Мария Тодорова Иванова Учител ЦДО IVа   клас annnmarie.iv@nu-hristobotev.org
31. Надя Чавдарова Михайлова Учител ЦДО IVб   клас nadq_ignatova@nu-hristobotev.org
32. Илияна Димитрова Учител ЦДО IVб   клас
33. Емилия Манчева Учител ЦДО IVв   клас
34. Валентина Венкова Тодорова – Манолова
Ст. учител – логопед
valentina_venkova@nu-hristobotev.org
35. Надежда Стоянова Велкова Педагогически съветник nadejda_velkova@nu-hristobotev.org

Непедагогически персонал 

Име, Презиме, Фамилия Длъжност
1. Атанаска Тодорова Димитрова Касиер-домакин
2. Дора Христова Георгиева Счетоводител
3. Йоана Бисерова Маркова  Технически секретар
4. Камелия Георгиева Хигиенист
5. Мария Димитрова Здравкова Хигиенист
6. Таня Вутева Хигиенист
7.  Татяна Павлова Хигиенист
8. Боряна Велинова Хигиенист
9.  Маринка Гускова Хигиенист

Длъжностно лице по защита на личните данни:

  • тел. за връзка: 0887813291