Екип на НУ “Хр. Ботев” за учебната 2022 – 2023 година

Екипът на   НУ „ Христо Ботев”  град Елин Пелин се състои от 32 педагогически специалисти – директор, учители логопед и ресурсен учител. 81 % от тях са с висше образование, 19 % – с полувисше образование. -та    ПКС притежава 9 /девет/, IV -та   ПКС – 8 /осем/ , II   –ра   ПКС – 1 /един/.

Име, Презиме, Фамилия Длъжност Електронна поща (E-mail)
1 Румяна Атанасова Стоянова- Генадиева Директор

direktor@nu-hristobotev.org

nu_hr.botev7576@abv.bg

2. Жанета Арахангелова Андреева Ст. учител- класен ръководител на I б клас, Зам. директор janeta_andreeva@nu-hristobotev.org
3. Христинка Стефанова Иванова Главен учител- класен ръководител на I  а   клас hristina_ivanova@nu-hristobotev.org
4. Надя Вельова Панчева-Цигова Ст. учител- класен ръководител на I  в клас n_cigova@nu-hristobotev.org
5. Румяна Цветанова Вутева Ст. учител- класен ръководител на II  а   клас rumiana_vuteva@nu-hristobotev.org
6. Йорданка Благоева Ганиева Ст. учител- класен ръководител на II б клас iordanka_ganieva@nu-hristobotev.org
7.

 

Сашка Цветанова Микова Ст. учител- класен ръководител на II  в   клас sashka_mikova@nu-hristobotev.org
8.

 

Стойна Кирилова Маркова- Иванова Ст. учител- класен ръководител на III  а   клас stoyna_ivanova@nu-hristobotev.org
9. Нина Радева Павлова – Илиева Ст. учител- класен ръководител на III  б   клас nina_ilieva@nu-hristobotev.org
10. Цветанка Младенова Младенова-Димитрова Ст. учител- класен ръководител на III  в   клас tsvetanka_mladenova@nu-hristobotev.org
11.

 

Стоена Николова Кирилова Ст. учител- класен ръководител на IV  а   клас stoena_kirilova@nu-hristobotev.org
12. Сийка Христова Говедарска Ст. учител- класен ръководител на IV  б   клас s_govedarska@nu-hristobotev.org
13. Нели Ангелова Николаева Ст. учител- класен ръководител на IV  в   клас neli_nikolaeva@nu-hristobotev.org
14. Екатерина Методиева Петкова Ст. учител – преподавател по английски език ekaterina_petkova@nu-hristobotev.org
15. Анета Георгиева Маджарова Учител- преподавател по английски език a_madjarova@nu-hristobotev.org
16 Рая Петьова Петрова Учител- преподавател по английски език r_petrova@nu-hristobotev.org
17. Искра Лазарова Величкова

Ст.  учител – преподавател по физическо възпитание и спорт

iskra_velichkova@nu-hristobotev.org
18. Венцислава Славейкова Атанасова Учител, по физическо .възпитание и спорт -треньор v_atanasova@nu-hristobotev.org
19. Ния Маркова Учител ЦДО I  а   клас
20. Антоанета Благоева Тодорова Учител ЦДО I  б    клас antoaneta_todorova@nu-hristobotev.org
21. Камелия Илиева Учител ЦДО I  в    клас
22. Гергана Йорданова Гидикова Учител ЦДО II  а   клас gergana_gidikova@nu-hristobotev.org
23. Силвия Николаева Раденкова Учител ЦДО II  б    клас  silvi_radenkova@nu-hristobotev.org
24. Ирене Кехайова Учител ЦДО II  в    клас  irene_k@nu-hristobotev.org
25. Ана-Мария Тодорова Иванова Учител ЦДО III  а   клас annnmarie.iv@nu-hristobotev.org
26 Надя Чавдарова Михайлова Учител ЦДО III  б   клас nadq_ignatova@nu-hristobotev.org
27. Спасинка Николаева Стоянова Учител ЦДО III  в   клас spasinka_spasova@nu-hristobotev.org
28. Даниела Петрова Петрова Учител ЦДОIV  а   клас  daniela_petrova@nu-hristobotev.org
29.  Иванела Маркова Учител ЦДО IV  б   клас
30 Боряна Костова Учител ЦДО IV  в   клас  boryana_kostova@nu-hristobotev.org
31. Валентина Венкова Тодорова – Манолова Ст. учител – логопед valentina_venkova@nu-hristobotev.org
32. Надежда Стоянова Велкова Ресурсен учител nadejda_velkova@nu-hristobotev.org


Непедагогически персонал
 

Име, Презиме, Фамилия Длъжност
1. Атанаска Тодорова Димитрова Касиер-домакин
2. Дора Христова Георгиева Счетоводител
3. Самуил Тихомиров Витяхов
 Технически секретар
4. Минка Иванова Панчева Хигиенист
5. Мария Димитрова Здравкова Хигиенист
6. Лиляна Василева Стоянова Хигиенист
7.  Татяна Павлова Хигиенист
8. Боряна Велинова Хигиенист
9.  Маринка Гускова Хигиенист