Екип на НУ “Хр. Ботев” за учебната 2021 – 2022 година

Екипът на   НУ „ Христо Ботев”  град Елин Пелин се състои от 32 педагогически специалисти – директор, учители логопед и ресурсен учител. 81 % от тях са с висше образование, 19 % – с полувисше образование. -та    ПКС притежават 9 /девет/, IV -та   ПКС – 8 /осем/ , II  –ра   ПКС – 1 /един/.

Име, име, фамилия място Електронна поща
1 Румяна Атанасовова Стоянова- Генадиева директор direktor@nu-hristobotev.org

nu_hr.botev7576@abv.bg

2. Жанета Арахангелова Андреева ст. учител- класен ръководител на IV б   клас, зам. директор janeta_andreeva@nu-hristobotev.org
3. Румяна Цветанова Вутева ст. учител- класен ръководител на I  а   клас rumiana_vuteva@nu-hristobotev.org
4. Йорданка Благоева Ганиева ст. учител- класен ръководител на I б клас iordanka_ganieva@nu-hristobotev.org
5. Сашка Цветанова Микова ст. учител- класен ръководител на I  в клас sashka_mikova@nu-hristobotev.org
6. Стойна Кирилова Маркова- Иванова ст. учител- класен ръководител на II  а   клас stoyna_ivanova@nu-hristobotev.org
7.

 

Нина Радева Павлова – Илиева ст. учител- класен ръководител на II  б   клас nina_ilieva@nu-hristobotev.org
8.

 

Цветанка Младенова Младенова-Димитрова ст. учител- класен ръководител на II  в   клас tsvetanka_mladenova@nu-hristobotev.org
9. Стоена Николова Кирилова ст. учител- класен ръководител на III  а   клас stoena_kirilova@nu-hristobotev.org
10. Сийка Христова Говедарска ст. учител- класен ръководител на III  б   клас s_govedarska@nu-hristobotev.org
11.

 

Нели Ангелова Николаева ст. учител- класен ръководител на III  в   клас neli_nikolaeva@nu-hristobotev.org
12. Мирослава Иванова Станчева ст. учител- класен ръководител на IV  а   клас miroslava_stancheva@nu-hristobotev.org
13. Надя Вельова Панчева-Цигова ст. учител- класен ръководител на IV  в   клас n_cigova@nu-hristobotev.org
14. Екатерина Методиева Петкова ст. учител – преподавател по английски език ekaterina_petkova@nu-hristobotev.org
15. Анета Георгиева Маджарова учител- преподавател по английски език a_madjarova@nu-hristobotev.org
16 Рая Петьова Петрова учител- преподавател по английски език r_petrova@nu-hristobotev.org
17. Искра Лазарова Величкова ст. учител – преподавател

по физическо възпитание и спорт

iskra_velichkova@nu-hristobotev.org
18. Венцислава Славейкова Атанасова учител, по физическо .възпитание и спорт -треньор v_atanasova@nu-hristobotev.org
19. Гергана Йорданова Гидикова учител ЦОУД I  а   клас gergana_gidikova@nu-hristobotev.org
20. Силвия Николаева Раденкова учител ЦОУД I  в   клас  silvi_radenkova@nu-hristobotev.org
21. Ирене Кехайова учител ЦОУД I  б   клас  irene_k@nu-hristobotev.org
22. Ана-Мария Тодорова Иванова учител ЦОУД II  а   клас annnmarie.iv@nu-hristobotev.org
23. Надя Чавдарова Михайлова учител ЦОУД II  б   клас nadq_ignatova@nu-hristobotev.org
24. Спасинка Николаева Стоянова учител ЦОУД II  в   клас spasinka_spasova@nu-hristobotev.org
25. Христинка Стефанова Иванова главен учител ЦОУД III  а   клас  hristina_ivanova@nu-hristobotev.org
26 Даниела Александрова Иванова учител ЦОУД III  б   клас daniela.aleksandrova@ nu-hristobotev.org
27. Боряна Костова учител ЦОУД III  в   клас  boryana_kostova@nu-hristobotev.org
28. Даниела Петрова Петрова учител ЦОУД IV  а   клас  daniela_petrova@nu-hristobotev.org
29. Антоанета Благоева Тодорова учител ЦОУД IV  б   клас antoaneta_todorova@nu-hristobotev.org
30 Самуил Витяхов учител ЦОУД IV  в   клас  samuil.vityahov@nu-hristobotev.org
31. Валентина Венкова Тодорова – Манолова ст. учител – логопед valentina_venkova@nu-hristobotev.org
32. Надежда Стоянова Велкова ресурсен учител nadejda_velkova@nu-hristobotev.org


Непедагогически персонал
 

Име, име, фамилия място
1 Атанаска Тодорова Димитрова касиер-домакин
2. Дора Христова Георгиева счетоводител
3 Минка Иванова Панчева хигиенист
4. Мария Димитрова Здравкова хигиенист
5. Лиляна Василева Стоянова хигиенист
6. Антоанета Гергинчева Георгиева хигиенист
7. Надя Лозанова Кръстева хигиенист
8. Илиана Велинова хигиенист
9. Маринка Бускова хигиенист