Обучение

Учебно-възпитателният процес в НУ „Хр. Ботев” се организира чрез дневна форма на

обучение, която включва ЗУЧ  /задължителна учебни часове за 1 – 4  клас/ ;  и  ИУЧ / избираеми учебни часове за 1 – 4  клас/ .  Учениците се организират в класове, паралелки и групи. Училището предлага и целодневна форма на обучение.