НУ „Христо Ботев“ отбеляза своя патронен празник

На  5-ти януари  Начално училище „Христо Ботев“ чества предстоящия празник 6-ти януари  –  170  години от раждането на Христо Ботев – велик българин и патрон на училището.

Учениците от 4 клас изнесоха литературно-музикална програма, В отбелязването на празника активно се включиха участниците от следните групи по проект  BG 05M2OP001- 2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности / Твоят час/”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. :

Логопедична група за преодоляване на обучителни затрудненияръководител – В. Венкова

Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература

ръководител – С. Говедарска

Художествено слово– – ръководител – Ст. Маркова

Приятели на музиката – ръководител – Н. Радева

Аз и природата – ръководител – Цв. Димитрова

В света на багрите-ръководител – Ст. Кирилова

Уча с компютърръководител – Ст. Илчева

Любознателни математициръководител – Ж. Андреева

Дигитален свят – ръководител – М. Станчева

Мажореткиръководител – Св. Кимилска

Млад творецръководител – К. Назъров

 

По повод празника бяха изложени рисунки-илюстрации по стихове на Ботев.

С това общоучилищно тържество се слага началото на поредица от разнообразни ежемесечни дейности в чест на 170 годишнината от раждането на Ботев. Резултатите ще бъдат обобщени на заключителното тържество през месец май.

Г-жа Иванова  поздрави всички  с празника и пожела на учениците  да продължават  да  радват с успехи и с добро поведение учители и родители, В края на програмата  всички ученици с гордост изпяха  химна на училището , който отново ни напомни, че  „със пътища безбройни примамва ни светът, но винаги най-верен е Ботевият път“.